ความหมายของโครงงานหรือ Project

4 ก.ย.

โครงงานหรือProject หมายถึง วิธีทำงานที่เป็นระบบขั้นตอนเพื่อทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ให้สำเร็จ

โครงงานจำแนกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

  1. โครงงานประเภทศึกษาค้นคว้า ได้แก่โครงงานที่ทำการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แลนำเสนอข้อมูล
  2. โครงงานประเภทสืบค้นหาข้อเท็จจริง ได้แก่โครงงานที่มีการทดลอง ออกปฏิบัติภาคสนาม หรืออกสำรวจ
  3. โครงานประเภทออกแบบและผลิตชิ้นงาน ได้แก่โครงานที่มีการออกแบบและผลิตชิ้นงาน

สรุปจากหนังสือส่งเสริมการพัฒนาการทำโครงานวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน “โครงงานวิทยาศาสตร์แบบวิจัย” ของ สวทช และกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

Advertisement